ایزو 22000
توسط مدیر سایت سه شنبه 7 اردیبهشت 1395 11:52 AM | دسته‌بندی شده در ایزو, | با 0 دیدگاه

 

 سیستم مديريت ایمنی مواد غدایی

 

 اين استاندارد الزامات يك سيستم مديريت ايمني مواد غذايي كه يك سازمان در زنجيره مواد غذايي براي اثبات توانايي خود در كنترل خطرات ايمني مواد غذايي نياز دارد را معين مي كند. اين الزامات براي تضمين آنكه مواد غذايي در زمان مصرف خود ايمن مي باشند ضروري است.

 اين استاندارد براي تمام سازمانهايي كه در هر زمينه اي از زنجيره مواد غذايي فعاليت داشته و بخواهند سيستم هايي اجرا نمايند كه محصولات ايمن پايدار تهيه نمايند صرف‌نظر از اندازه كاربرد دارد. براي در دست‌ يابي به هريك از الزامات ، اين استاندارد مي توان از طريق بكارگيري منابع درون و يا برون سازماني اجرا گردد.

 اين استاندارد الزمات زير را براي توانايي يك سازمان معين مي نمايد: سيستم مديريت ايمني مواد غذايي را با هدف توليد محصول ايمن براي مصرف كننده براساس طرح ريزي ،  پياده سازي ، اجرا ،‌حفظ و نگهداري و به روز نگهداشتن يك سيستم ايمني مواد غذايي با هدف تأمين محصولات منطبق با مصرف موردنظر كه براي مصرف كننده ايمن باشند. ارتباط اثربخش در مورد مسائل ايمني موادغذايي با تأمين كنندگان ، مشتري ها و طرف هاي ذينفع در زنجيره مواد غذاييتمام الزامات اين استاندارد كلي بوده و براي تمام سازمانها واحدهاي در زنجيره موادغذايي صرفنظر از اندازه و پيچيدگي آنها قابل كاربرد است. اين سازمانها شامل آنهايي است كه به طور مستقيم يا  غيرمستقيم در يك مرحله ، مراحل بيشتري از زنجيره مواد غذايي فعاليت دارند. سازمانهايي كه مستقيماً در ارتباط هستند شامل توليدكنندگان خوراك دام ، برداشت كنندگان محصولات‌كشاورزي،‌ توليدكنندگان مواد تشكيل دهنده ، توليدكنندگان موادغذايي ، خرده فروشان ، ارائــه دهندگان خدمات غذايي ،‌خدمات پذيرايي و سازمانهاي تأمين پاكيزه سازي و به‌سازي ، حمل و نقل ، انبارداري و خدمات توزيع مي باشند .

 

فرم درخواست صدور گواهینامه

 

سه شنبه 7 اردیبهشت 1395 11:52 AM
بازدید: 4046

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند